Privacyverklaring Eugenie Penders-Guljé, Bodytalksystem
Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en cliënten.
Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Dat ben ik, Eugenie Penders-Guljé.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?
• Betreffende uw privacy;

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, -zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist,- 15 jaar bewaard.

• Privacy betreffende op de zorgnota;
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘natuurgeneeskundige therapie’,
de kosten van het consult.

Het kan voorkomen dat ik (contact)gegevens gebruik om u via e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie onder).

Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, emailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren
Om u als client te informeren over mijn behandelingen: uw naam en emailadres.

Doel: behandeling
Om u als client te kunnen behandelen: uw naam, geslacht, adres, emailadres, geboortedatum, en telefoonnummer(s).

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
Uw persoonsgegevens worden alleen door uzelf aan mij verstrekt, via het invullen van een formulier, of via de email, of via een persoonlijk consult. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechte enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens van u meer verwerken.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd.

Alleen ik heb toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:
Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren, zoals financiele gegevens, of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via mijn contactformulier waarna u binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijk, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Verzamelen van cookies
Ik verzamel geen cookies. Het kan wel zijn dat derde partijen die op mijn site staan vermeld, cookies verzamelen. Bij Google Analytics heb ik uw IP adres gemaskeerd en staan ‘gegevens delen’ op uit. Ik maak geen gebruik van Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren, zoals voor de belastingdienst of bij geschillen over de behandeling. De gegevens in het cliëntendossier blijven, -zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist,- 15 jaar bewaard.

Wijzigingen
Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal u hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen.

Eugenie Penders-Guljé

Augustus 2019